Нематериално културно наследство. Традиционни знания и занаяти. Дух на мястото.

Автор: арх. Ирина Аргирова В лекцията се разглежда понятието „нематериално културно наследство“, обществено значение и политики за неговото опазване. Подчертава се важността от провеждаване на теренни проучвания и се споделя примери от досегашния опит на сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“. Обръща се внимание на публикация относно традиционните строителни занаяти в района на област Габрово, както и се проследява дали се осъществява приемственост на знания и умения, за да се съхрани „духът на мястото“. 1.Представителна листа на Световното наследство на ЮНЕСКО за България. Спрямо закона за културното наследство от 2009г. културното наследство обхваща нематериалното и материално движимо и недвижимо наследство, като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. България е включена в Представителната листа на Световното наследство с общо 13 обекта – 7 материални, 4 нематериални и 2 природни. Четирите проекта, които са вписани в Представителна листа за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО за България са – Проект „Бистришките баби – архаична...
Read More

Дървени конструкции от епохата на Възраждането

Автор: инж Петя Груева В лекцията се разглеждат основните характеристики на дървесината като строителен материал. След това се преминава към видовете дървени конструкции от епохата на Възраждането, детайлите и съединенията, които са типични за района на Стара планина. Разграничават се основните типове конструктивни системи и развитието им във времето. Акцентира се върху симбиозата между архитектура и конструкция.   Основни характеристики на дървесината   За да разберем поведението на дървесината след отсичането ѝ, трябва да познаваме структурата и функцията ѝ в живото дърво. На Фиг. 1 са показани напречни разрези през стебла на дъб и бял бор. Разграничават се ядро, сърцевина, беловина, камбий, лико (вътрешна кора) и кора. Ядрото е остатък от първоначалния растеж на стеблото, когато се е оформяло самото дърво. Сърцевината е била беловина, която вече не провежда хранителни вещества. Различният цвят се дължи на натрупването на органични вещества, предпазващи я от вредители. Беловината е активна, „жива“ част на дървото, която пренася соковете от корените към листата. Камбият е тънък слой клетки, който...
Read More

Екип

Арх. Таня Вълканова - координатор  "Мещра" Интересът на арх. Вълканова към опазването на архитектурното наследство датира от началните курсове в университета, през участие в проект на колектив Reclaiming Heritage за чувствителна реконструкция след бедствия в историческа среда, дипломиране към катедра “История и теория на архитектурата” и дългогодишно участие в проектите на Мещра.  Един от водещите специалисти в сферата на BIM в страната. Член на КАБ.   Анна Александрова - координатор РЕМО "ЕТЪР" Педагог по образование. Работи в екипа на РЕМО”Етър” от една година, но от двадесет се занимава с организаторска работа, част от която е инициирането на различни видове събития. Смята образователните програми за особено голямо предизвикателство. Традиционните строителни техники и естествените материали заемат важно място сред нейните интереси, обича провокациите при прилагането на  натрупаните знания в практиката.   Арх. Ирина Аргирова – лектор Магистър архитект, завършила Нов Български Университет и следдипломен курс за опазване на архитектурното наследство  на Екол дьо Шайо, Париж и НИНКН, София, докторант с научна специалност “Нематериално културно наследство” към ИЕФЕМ - БАН...
Read More

2017

„В света на старопланинската архитектура“ в ЕМО Етър 2017 През 2017 г. образователната програма „В света на старопланинската архитектура” се организира за втори път в Етнографски музей на открито „Етър” в сътрудничество със сдружение “Мещра - традиционни знания и занаяти” и  Камара на Архитектите в България. Проведоха се две събития, от които първото бе на 23 юли – еднодневна работилница за подготовка на кирпичени тухли. Събитието бе безплатно и се проведе в УАСГ в Студио “Прожектиране”, гр. София. По време на целия ден участниците имаха възможност да се включат в направата на смес от глина, слама и тяхното формоване в кирпичени тухли. Това се случи под експертното напътствие на арх. Николай Маринов, който запозна всички, още в началото на събитието, с тънкости в работата с естествени материали. Работилницата в гр. София породи голям интерес и част от участниците се записаха и за предстоящата платена тридневна образователна програма „В света на старопланинската архитектура“, която се проведе в дните 18-20 август, в ЕМО...
Read More

2016

„В света на старопланинската архитектура“ в ЕМО Етър 2016 Образователната програма „В света на старопланинската архитектура“ се организира от Етнографски музей на открито “Етър” и сдружение “Мещра - традиционни знания и занаяти”. Проведе се за първи път на 13 август 2016 г. с подкрепата на Министерство на културата в рамките на сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства на тема „Подготовка на временни експозиции и образователни програми” 2016г. Проектът отговаря на актуалната нужда на ЕМО „Етър“ от специализирана образователна програма в сферата на архитектурата. Посетителите на музея разглеждат отделните сгради, но акцентът в тях е насочен към приложните и изящни изкуства и занаяти. Сградният фонд е основна част от музея и една от причините той да бъде архитектурно-исторически резерват. Идеята на Лазар Донков да основе ЕМО „Етър“ през 1964 г. се зародила след обиколките му из габровските села и вдъхновението му от „истински архитектурни шедьоври, плод на здравото чувство за архитектура и майсторско изпълнение...
Read More